(Utdrag ur stadgar med tolkning och instruktion)

MEDLEMSKAP

§ 2. Föreningens medlemmar utgörs av hedersledamöter samt ständiga medlemmar.

Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen.

Medlemskap kan - med styrelsens medgivande - vinnas av den som är eller har varit anställd eller värnpliktig vid regementet eller på annat sätt, har eller har haft intresse av regementet eller kamratföreningen och deras verksamhet.
Önskemål om medlemskap inlämnas till sekreteraren.

Beslut om medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

EKONOMI
§ 3. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på styrelsens förslag.

Om inte årsmötet beslutar annat gäller att:

Ny medlem erlägger en engångsavgift på 250 kr som omfattar ständigt medlemskap.

Ständigt familjemedlemskap kan beviljas familj till medlem och omfattar
make/maka (motsv) samt barn upp till 18 år.

För ständigt familjemedlemskap erläggs en engångsavgift som är 100 kr. 1)

1) Tolkning enligt beslut styrelsemöte 1/2012 (12-01-16).
Ständigt familjemedlemskap innebär att make/maka (motsv) samt barn upp till 18 år samtliga är medlemmar för 100 kr.
När barnen fyllt 18 år erfordras eget medlemskap för 250 kr.

Jag vill gärna bli medlem i Kamratföreningen Norrlandsartilleristerna

Jag samtycker till hantering sker av mina personuppgifter i ett medlems­register enligt föreningens integritetspolicy och i enlighet med GDPR

Jag kan ta del av information via hemsidan och e-postadress, och behöver INTE erhålla föreningens information per post

Inbetalning för medlemskap görs på bankgiro: 5037-6326 (se ovan). Skriv namn på den inbetalningen avser.

Namn, adress och e-postadress skickas samtidigt till medlemregistratorn.

Vid frågor använd kontakt på hemsidan.

Go to top