Nya artilleriet

Artilleriets etablering vid P4 och i södra Sverige

Sommaren 2020 fick jag i uppgift att leda etableringen av artilleriet i södra Sverige. Arbetet organiserades i projektform lydandes under planeringsavdelningen i regementsstaben P4. Till min hjälp fick jag Kn Christian Nordlund. Likt normal projektplanering sträckte sig arbetsuppgifterna över ett brett fält där allt mellan lokaler, materiel, fordon och kompetens snabbt hamnade på vårt bord. Utöver det den inte minst lika viktiga frågan kring traditioner och historia för ett nyuppsatt förband särskilt då vi under senhösten fick beskedet att artilleriet åter ska gruppera i Kristinehamn med namnet Bergslagens artilleriregemente A9.


I skrivande stund har etableringen sedan årsskiftet övergått till ett ordinarie fredskompani vid P4 med namnet Noraskog kompani. Vi tar under sommaren och den tidiga hösten emot 44 inryckande värnpliktiga soldater. För att utbilda detta reducerade pjäskompani utrustade med Archer är vi 14 officerare och sju anställda soldater. Kompaniet kommer bestå av en pjäspluton och en stab- och trosspluton. Förutom archerpjäser har vi en större mängd lastbilar, pansarterrängbilar och personterrängbilar vilket i sig är en utmaning på ett regemente som till stora delar är anpassade för bandgående fordon.


2005 omlokaliserades Artilleriregementet A9 från Kristinehamn till Boden. Vid omlokaliseringen lades även det dåvarande pjäskompaniet Noraskog kompani vilande. Det kändes för mig som jobbade vid kompaniet 2001-2005 naturligt att då återta och väcka Noraskog kompani till liv när nu artilleriutbildningen ska återupprättas i södra Sverige. Under tidigt 00-tal var Noraskog kompani utrustat med haubits 77A och terrängbil 11-, 13- och 40-serien. Kompaniet utbildade årligen ett haubitskompani om ca 140 soldater indelade i tre pjäsplutoner och en stab- och rekpluton. Namnet Noraskog kommer sig av att man vid Bergslagens artilleriregementes upprättande 1944 fastställde att kompanikasernerna skulle få namn från den trakt där huvuddelen av de värnpliktiga skulle komma ifrån. I Noraskogs fall härstammar namnet från den gamla benämningen Nora Bergslag i Västmanland därav har kompaniet sedan dess haft Västmanlands vapen som symbol.


Enligt ovan ska av allt att döma Bergslagens artilleriregemente återuppstå, i Kristinehamn, och vi är starten i det upprättandet. Hur den exakta tidsplanen ser ut är i skrivande stund inte klart men att det sker inom ”en handfull år” verkar vara en tillräckligt bra gissning i dagsläget. Kompaniets tid i Skövde innebär också tillväxt med fler värnpliktiga och pjäser både under utbildningsåret 22/23 och 23/24. Sammanfattningsvis ansvarar jag och mina officerare för en spännande och historisk verksamhet både i armén och på Skaraborgs regemente!


Mj Daniel Lagrell

C Noraskog kompani, P4