Talldungen


BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV BYGGNADERNA I TALLDUNGEN

Föreningar och organisationer kan, efter framställan till styrelsen, medges hyra byggnaderna för 500 kronor per tillfälle om inte annat avtalas .
Vid utlåning på kvällstid skall medlem i Kamratföreningen, tjänstgörande vid respektive enhet, vara närvarande.

Utnyttjande av Kommendanthuset får endast ske vid besök av representationskaraktär och under värdskap av respektive chef.
Fäbodstugan, med 22 sittplatser, får utnyttjas för enhetsvisa samlingar, arbetsplatsträffar o d.

Utlåning av byggnaderna till enskild medlem, till exempel för födelsedagsfirande, avgörs från fall till fall av särskilt ansvarig inom styrelsen (Ordförande).

Bokning skall ske hos utlåningsansvarig (Ordförande) som lämnar ut nyckel. Inventarier får nyttjas men skall ersättas om skada uppstår. Kamratföreningen ansvarar för att ved finns för hämtning i vedboden.

Nyttjare av Kommendanthuset erhåller en nyckel till Fäbodstugan för åtkomst av vatten och toalett. Nyckeln kvitteras tillsammans med övriga nycklar när lokalerna lånas.

Erforderlig städning utförs av brukaren och skall vara genomförd efterföljande dag senast kl 1700.