MHS-Ö vänner

Genom två på varandra följande årsmötesbeslut, dels vid ordinarie årsmötet 2005-09-28 och vid ett extra årsmöte 2005-12-04 beslutade föreningen att upprätta ytterligare en underavdelning i likhet med Stockholms batteri, nämligen "MHS Ö vänner".
Som framgår av namnet är "MHS Ö vänner" den del av Kf NA som håller samman personalen vid f.d. Militärhögskolan i Östersund, MHS Ö, vilken i likhet med garnisonens huvuddel lades ned under 2005.
MHS Ö organiserades 1999 som en av tre Militärhögskolor i det nya konceptet för grundutbildning av yrkes- och reservofficersaspiranter. Kf NA är hedrade av att MHS Ö personal önskade bilda en sammanslutning i förening med Kf NA och hälsar den nya underavdelningen varmt välkomna i kamratkretsen.