Om KfNa


Kamratföreningen Norrlandsartillerister är en sammanslutning för de som varit anställda eller gjort sin värnplikt vid Kungl Norrlands Artilleriregemente, A 4, i Östersund eller av annan anledning önskar vara medlemmar i föreningen.

Föreningen bildades År 1936 på initiativ av dåvarande regementschefen Överste Pelle Falk och kommunfullmäktigeordföranden i Marieby, herr Lindahl.


Kamratföreningen Norrlandsartillerister är ansluten till Sveriges militära kamratföreningars riksförbund,SMKR. Föreningen leds av en styrelse och idag två underavdelningar organiserade "STOCKHOLMS BATTERI" och "MHS Ö vänner". Tidigare fanns inom föreningen även en "Norrbottensavdelning" (Bodenavdelningen i ett tidigare skede) bestående av fr.a. personal som tjänstgjort vid f.d. A 4 B (som existerade som detachement till reg:tet från 1910-1927 och sedan blev Norrbottens artillerikår, A 5) samt en "Göteborgsavdelning" organiserad av medlemmar boendes i Väst-Sverige.


Medlemsskap

Ny medlem erlägger en engångsavgift på 250 kr som omfattar ständigt medlemskap. Ständigt familjemedlemskap kan beviljas familj till medlem och omfattar make/maka (motsv) samt barn upp till 18 år. För ständigt familjemedlemskap erläggs en engångsavgift som är 100 kr.


Bankgiro nummer: 5037-6326 (OBS! Föreningen har lagt ned plusgirokonto!)


Bidrag mottages även tacksamt till "Tidningsfonden" och "Museifonden". Detta är särskilt viktigt för att dels möjliggöra utgivandet av vår tidning NORRLANDSARTILLERISTEN och för att insamla medel till vår del i det gemensamma muséet i "Garnisonen" på Teknikland i Optand, som invigdes 2012-06-05.


Byggnader Uppe på fjället, på Gräslidvallen ovanför Ranglans och Enans sammanflöde, ligger en stuga i anslutning till Kamratföreningens minnessten över Norrlandsartilleristerna i General C.G. Armfeldts fälttåg 1718-19 till Trøndelag. Renoveringsarbeten har genomförts sommaren 2007 och 2008 under ledning av stugfogde Johan Danielsson och Lars Hammar. Populärt kallas den Ranglan-stugan. I "Talldungen" på f.d. ATS området (Fyrvalla) finns Fäbodstugan, Kommandanthuset från Cronstads skans, ett ryttarhärbre och en vedbod. Info om stugorna och utlåningen av dess finner Du bland länkarna till vänster.


Bokningsläget och bokningsepost framgår av kalender på aktuell verksamhetsplan.